متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و وب سایت سارینا دیتا باشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به سارینا دیتا می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی مالیکت عناصر مذکور (سارینا دیتا) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات

به محض عقد قرارداد شما برای هر یک از خدمات با سارینا دیتا یا عضویت شما برای هر یک از خدمات در وب سایت سارینا دیتا، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سارینا دیتا بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.